Sanima Reliance Life Insurance

Agency License Renewal

Sorry, this entry is only available in नेपाली. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

बीमा अभिकर्ता ईजाजत पत्र नबिकरण सम्बन्धमा

मिति २०७८/१२/०८ गतेदेखि २०७९ सालको लागि बीमा अभिकर्ता  इजाजतपत्र नवीकरण कार्य Online System – ConnectIPS बाट मात्र हुने भएकोले सोही बमोजिम गर्नु/गराउनुहुन साथै बीमा समितिको बैंक खातामा नबिकरण वापतको रकम जम्मा नगर्नुहुन समेत जानकारी गराइन्छ ।

ईजाजत पत्र नबिकरण गर्दा देहाय बमोजिमको प्रकृयाबाट गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

१. अभिकर्ता नवीकरण शुल्क भुक्तानीका लागि www.connectips.com मा लगइन गरी आफ्नो User ID भएमा सोही  ID बाट Sign in गर्ने र नभएमा Sign up  गरी  नयाँ User बनाउन  सकिने छ ।

२. Dashboard मा भएको Semi-Govt/Sansthan मा click गर्ने ।

३. Beema Samiti को Icon मा click गर्ने ।

४. Agent Payment मा click गर्ने ।

५. कुन खाताबाट शुल्क तिर्ने हो Sender Details बाट छान्ने  ।

६. Agent License code मा बीमा अभिकर्ता इजाजत पत्र नं. Type गर्ने। (जस्तै: इजाजत पत्र नं. ५/१२३४ भए १२३४ मात्र राख्ने ।

७. इजाजत पत्र जारी मिति Calender बाट छनेर English date मा राख्ने ।

८. Agent type select  गर्ने ।

९. Insurer Name छानेर Make Payment मा Click गर्ने । (भुक्तानी गर्नुपर्ने शुल्क आफैं देखिने छ) ।

१०. त्यसपछी देखिएको Detail  सहि भएमा फेरी Make Payment  गर्ने र आफ्नो Transaction Password वा Mobile/Email मा प्राप्त  OTP राखी Transaction complete गर्ने ।

११. शुल्क भुक्तानी  गरेको Slip Download/Print गरि सुरक्षित  राख्ने (Transaction History मा समेत हेर्न सकिने) ।

१२. एउटै connectips User  बाट एक भन्दा बढी इजाजत पत्रको नवीकरण शुल्क भुक्तानी समेत गर्न सकिने छ ।

१३. शुल्क भुक्तानी सफल भएपछि सम्बन्धित बीमकलई  उपलब्ध  गराइएको  IRMIS system मार्फत बीमा समितिलाई Forward गर्ने ।

१४. बीमा समितिबाट Renew Approve भएपछि बीमा अभिकर्ताको नवीकरण प्रक्रिया पुरा हुनेछ।

१५. २०७८ सालको लागि नवीकरण भएका र २०७८ सालमा जारी भएका अभिकर्ता इजाजत पत्र मात्र २०७९ बर्षको लागि नवीकरण योग्य हुनेछन् ।

१६. बीमा अभिकर्ताको इजाजत पत्र जारी मिति (Issue Date) मा समस्या आएमा  www.nib.gov.np  insurer statistics   agent information मा  गरी  जानकारी  लिन  सकिने छ ।

१७. बीमा समितिबाट Renew Approve भएपछि बीमा  अभिकर्ताको इजाजत पत्र नवीकरण भएको जानकारी www.nib.gov.np insurer statistics agent information बाट लिन सकिने छ ।

१८. शुल्क भुक्तानी सम्बन्धी जानकारी Youtube Link  https://ww.youtube.com/watch?v=gvQxf6EPKT0  बाट समेत लिन सकिने छ ।

१९. बीमकले आफ्नो बीमा अभिकर्तालाई इजाजत पत्र नवीकरण भएको जानकारी दिनुपर्ने छ ।

२०. बीमा अभिकर्ता नवीकरण गर्दा कुनै समस्या भएका बीमाकले  [email protected] मार्फत पठाउन सकिनेछ ।

पुनश्चः

२०७९ सालको लागि बीमा अभिकर्ता इजाजत पत्र नवीकरणको सम्बन्धमा उल्लेखित व्यवस्थाबाट मात्र गर्न सकिनेछ । यदि कुनै बीमा अभिकर्ताले आफ्नो इजाजत पत्र नवीकरण शुल्क अन्य माध्यमबाट समितिको खातामा जम्मा गरेको भएमा उक्त रकम फिर्ता लिन बीमा समितिमा निवेदन दिनु पर्नेछ । साथै अभिकर्ता इजाजतपत्र नवीकरणको लागि उल्लेखित प्रकृयाबाट मात्र गर्न सकिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

संस्थागत बीमा अभिकर्ताको हकमा संस्था नवीकरण प्रमाणपत्र र अघिल्लो आ. व. को करचुक्ता प्रमाणपत्र समेत [email protected] मा पठाएपछि मात्र हुनेछ ।

Find Sanima Reliance Life Insurance Address

Find the nearest Sanima Reliance Life Insurance office to you.